home > predictive profiling > controlled cognitive engagement (cce)
alt

Controlled Cognitive Engagement (CCE)

For the Dutch version of CCE scroll down.    Voor de Nederlandse versie scroll naar onder.

Controlled Cognitive Engagement (CCE) is a result-driven interviewing technique developed for application in the context of security. It can be applied to, for instance, monitoring offenders, vetting, immigration, event and infrastructure protection and insider threats. It is proven to be more effective, efficient, equal and enjoyable than existing methods.

It is well documented that behavioural screening methods and interview techniques as they are widely applied in aviation security are costly, ineffective and 'seriously inadequate'.

In the context of growing disagreement with how security is performed and funded, two researchers from the U.K. set out to develop a way to perform security that is effective and measurable.

Prof. dr. T. (Tom) Ormerod and Prof. dr. C. (Coral) Dando with funding from, amongst others, the UK Government Centre for Protection of National Infrastructure and the US Government Department for Homeland Security were asked to develop an alternative screening approach, and validate is against the existing 'suspicious signs' approach.

In its design the Controlled Cognitive Engagement (CCE) method is based on research that had previously been researched and proven effective. By combining science and knowledge in the fields of decision-making, memory and forensic psychology a radically different approach to detection deception was found to be the most effective.

As opposed to the detection of behaviours that might predict deception, CCE is based on interviewing techniques that elicit a change in response as compared to baseline responses by placing cognitive load on the interviewee, as well as testing the veracity of the response content.

In short, the interviewer makes decisions based on information gathered in an interview based on the content of responses and the manner in which responses are given under cognitive load, as compared to a baseline response.

This method is a highly structured interview technique, which in itself has a large influence on the requirements and effects of security screening.

The interviewer's approach to the interviewee is very different. The interview length is not greater than in conventional screening methods, but the ratio of speaking time is reversed. Because of the emphasis on information gathering and rapport the interviewee generates building most of the spoken word. This allows for more content and input for veracity testing that is the basis of the interviewer's decision making.

This structure in the method has the effects of enhanced customer service, reducing stereotype biases as well as a remarkable increase in the success rate of detection deception.

All of the aforementioned results were measured in a remarkable field trial performed at 8 major EU hub airports. Groups of screeners were given a training course in either the CCE screening method, or the existing Suspicious Signs screening method, and were confronted with a diverse sample of test passengers during their daily work.

The trials lead to results suggesting that the CCE method is far more successful at distinguishing untruthful from truthful passengers. CCE screeners identified 63,4% of the test subjects, as opposed to 2,7% of untruthful passengers identified by traditional screening methods. This difference in results was amplified in a second trial six months later, with results of 74,1% versus 0%.

The trial also suggested that the CCE technique is, on average, marginally less time consuming than existing methods. Information was also gathered on passenger experience, preliminary results showing that the technique is perceived as more enjoyable and acceptable than existing techniques.
Controlled Cognitive Engagement (CCE)  is een resultaat gedreven ondervragingstechniek die ontwikkeld is voor gebruik in de context van security. Het kan worden toegepast in bijvoorbeeld het onderkennen van kwaadwillenden, screeningsprocessen, douane & immigratie, evenementen & objectenbeveiliging en insider threats. De techniek is bewezen meer effectief, efficiënt, onpartijdig en aangenaam dan bestaande methoden.


Het is algemeen bekend dat de vaakst toegepaste methoden van gedragsscreening en security interviews in luchtvaart beveiliging kostbaar, ineffectief en grof ontoereikend zijn.

In de context van groeiende discussie over hoe security wordt uitgevoerd en bekostigd hebben twee onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk een security methode ontwikkeld die zowel effectief als meetbaar is.

Prof. Ormerod en Prof. Dando hebben met sponsoring van onder andere het Government Centre for Protection of National Infrastructure in het Verenigd Koninkrijk en het Department of Homeland Security in de Verenigde Staten een alternatieve screening methode ontwikkeld en gevalideerd ten opzichte van de bestaande 'suspicious signs' methode.


In zijn ontwerp is de Controlled Cognitive Engagement methode gebaseerd op eerder onderzoek dat effectief is gebleken. Door het combineren van wetenschap en kennis op het gebied van besluitvorming, geheugen en forensische psychologie bleek een radicaal andere aanpak in deceptie detectie het meest effectief.

In tegenstelling tot het identificeren van de leugen door het detecteren van gedrag, is CCE gebaseerd op interview technieken die een verandering in gedrag uitlokken vergeleken met 'baseline' reacties door het opvoeren van de cognitieve lading bij de geïnterviewde en door het toetsen van de waarheidsgetrouwheid van de inhoud van de antwoorden.

In het kort maakt de interviewer zijn beslissingen op basis van informatie die wordt verzameld in een interview, gebaseerd op de inhoud van de responsen en de manier waarop de responsen worden gegeven, in vergelijking tot 'baseline' responsen.


Deze methode is een zeer gestructureerde interview techniek en dit heeft op zichzelf al grote invloed op de benodigdheden en effecten van de security screening.

De aanpak van de interviewer is geheel anders. De lengte van het interview is niet groter dan in conventionele screening methoden, maar de verhouding in spreektijd is omgekeerd. Door de nadruk op informatie verzameling en het opbouwen van rapport met de geïnterviewde levert deze laatste de meeste gesprekstijd. Hierdoor ontvangt de interviewer meer responsen op basis waarvan de waarheidsgetrouwheid van de antwoorden kunnen worden vastgesteld.

Deze structuur in de methode heeft ook zijn effecten op de klantvriendelijkheid, het reduceren van stereotypering en 'racial biases' en een opmerkelijke verhoging van de mate van succes in het detecteren van deceptie.


Alle voornoemde resultaten zijn gemeten in het uitzonderlijke veldonderzoek dat is uitgevoerd op 8 grote Europese luchthavens. Groepen screeners ontvingen training in de CCE methode of de bestaande Suspicious Signs methode en werden in tijdens het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden geconfronteerd met een diverse groep test passagiers.

Het onderzoek leidde tot resultaten die aanduiden dat de CCE methode veel meer succesvol is in het herkennen van leugenachtige passagiers. CCE screeners identificeerden 63,4% van de leugenachtige deelnemers, tegenover de 2.7% van de 'traditionele' screeners. Het verschil in resultaten werd uitvergroot bij een tweede meting na zes maanden, met 74,1% tegenover 0%.

Het onderzoek suggereert eveneens dat de CCE techniek, gemiddeld, marginaal minder tijd inneemt dan de bestaande methoden. Metingen werden ook uitgevoerd naar klanttevredenheid, en preliminaire resultaten geven aan dat de techniek wordt ervaren als meer aangenaam en acceptabel dan bestaande technieken.

Meer weten vraag dan het Kennisdocument Security Intelligence op, daar leest u over Controlled Cognitive Engagement (CCE), Predictive Profiling en Informatie gestuurd werken in de beveiliging.