home > predictive profiling > overige opleidingenopleiding radicalisering & terrorisme (rte®)
alt

Opleiding Radicalisering & Terrorisme (RTE®)

De bestrijding van radicalisering en terrorisme is een complexe taak die multidisciplinair wordt aangepakt. Politie, overheidsdiensten en private partijen werken samen vanuit een brede integrale aanpak om deze fenomenen zo goed mogelijk te bestrijden en toekomstige aanslagen te voorkomen.

'Signaleren van waarschuwingsindicatoren''

Eén van de onderdelen van de Nederlandse contraterrorisme strategie is het signaleren van waarschuwingsindicatoren door professionals en anderen die de signalen kunnen herkennen. Dit kan een belangrijke informatiebron zijn om om incidenten op tijd te herkennen en te anticiperen om incidenten te voorkomen. De professionals moeten kennis hebben van deze waarschuwingssignalen. 'Pas als je weet hoe je iets kunt herkennen ben je in staat om het te voorkomen'.


Post HBO Register opleiding Radicalisering & Terrorisme (RTE)

Zowel op mondiaal-, als nationaal niveau is men meer gaan doen aan het voorkomen en bestrijden van terrorisme. De opleiding 'Radicalisering en Terrorisme' gaat hier dieper op in. 

Wat zijn de belangrijke contra-terrorisme organisaties in Nederland en wat is hun taak? Welke instrumenten worden toegepast om terrorisme tegen te gaan? Daarnaast worden de actuele ontwikkelingen op (inter)nationaal niveau uitvoerig behandeld aan de hand van praktijkcasussen en gastcolleges.

Na het volgen van de opleiding zijn de deelnemers radicalisering en terrorisme expert en gerechtigd om de letters RTE® achter de familienaam te plaatsen. De opleiding heeft als doel om de kandidaten te voorzien van kennis en inzichten op het gebied van terrorisme, radicalisering en proactief handelen in het licht van preventie. 

Voor wie geschikt?

De 8-daagse post-hbo opleiding 'Radicalisering en Terrorisme' is onder andere ingericht voor functionarissen binnen:

 • De (Nationale) Politie
 • De Koninklijke Marechaussee
 • Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • De Raad van de Kinderbescherming
 • Security managers van publieke-, en private bedrijven
 • Luchthavens
 • Human Resource managent
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 • Gemeenten en andere lokale overheid
 • Buitengewoon opsporingsambtenaren
 • Experts die een verdieping willen op het gebied van radicalisering en terrorisme

Docenten

 • Mevr. Mr. Drs. Willemijn Aerdts, Bureau Aerdts; Counter Terrorism & asymmetrische conflicten.
 • Mevr. Liesbeth van der Heide, MA; contraterrorisme,  de(radicalisering), risicotaxaties & beleidsevaluatie.
 • Dhr. Mohamed Zoundri, Expertisebureau ZAUN, Jihadisme, rechtsextremisme, sociale media deskundige
 • Mevr. M. Siemonsma, Adviseur Openbare Orde en Veiligheid, Casuïstiek aanpak & Verwarde Personen.
 • Dhr. Abdelhak Zoundri, Expertisebureau ZAUN,  Radicalisering in het sociale domein
 • Dhr. Willem Leeuwenkamp, MSc, SoSecure International; Predictive Profiling, etnisch profilering & vroegsignalering.
 • Mevr. Samira Bouchibti, Senior strategisch beleidsadviseur op het gebied van sociale en maatschappelijke vraagstukken; Preventie van radicalisering.
 • Dhr. Rob Out, Commissaris van Politie, CTER: duiden van radicalisering & internationale samenwerking.Expertise

Mr. Drs. Willemijn Aerdts geeft vanuit Bureau Aerdts college in de opleiding Radicalisering en Terrorisme 

Willemijn Aerdts is terrorisme expert en gespecialiseerd in terrorismebestrijding, asymmetrische conflicten en inlichtingenstudies. Willemijn Aerdts verzorgt daarnaast training en advies over intelligence, beleid en veiligheid aan de overheid, particulieren en het bedrijfsleven. Zij is ook gastdocente bij SoSecure in de register opleidingen Predictive Profiling en Security Intelligence.

Liesbeth van der Heide, MA is gespecialiseerd in wat te doen rondom terrorisme in gevangenissen, waaronder thema's als risico-inschatting, (de)radicalisering, en effectieve programma's op het gebied van re-integratie en resocialisatie. Momenteel coördineert Liesbeth een onderzoeksproject op het vlak van evaluatie van effectieve re-integratie van terroristen en een 'Countering Violent Extremism (CVE) in prisons' project in de Balkan, West Afrika en Zuidoost Azië.

Haar onderzoek richt zich op de vraag: hoe werkt re-integratie en rehabilitatie van terroristen in, en na het verblijven in de gevangenis? In de afgelopen jaren heeft zij die vraag onderzocht in Nederland en in het buitenland, waar ze in landen als Mali, de Filipijnen, Kosovo en Pakistan trainingen en beleidsevaluaties op dit vlak heeft georganiseerd. 

Samira Bouchibti werkt als senior strategisch beleidsadviseur op het gebied van sociale en maatschappelijke vraagstukken. Samira maakt op het gebied van preventie van polarisatie en radicalisering een vertaalslag van beleid naar projecten, plannen en activiteiten voor het onderwijs, de (lokale) overheid, bedrijven en maatschappelijke instellingen. 

Dit doet zij middels de door haar ontwikkelde methodiek Vrijheid, Identiteit en Polarisatie (VIP) en Handelen in Perspectief (HIP). Zij is auteur van het boek: Waarom zijn wij Nederlander?

Rob Out is projectleider en senior adviseur Internationale Samenwerking P/CVE (Preventing/Countering Violent Extremism) bij de Nationale Politie en tevens expert voor diverse internationale organisaties, zoals de Europese Commissie, het RAN, de OVSE en de UNODC.

Abdelhak Zoundri BSc, (Expertisebureau ZAUN) heeft een achtergrond binnen het sociale domein. Hier heeft hij met name gewerkt met jeugdigen met een etnisch hybride achtergrond. 

Momenteel is Abdelhak werkzaam als trainer in radicalisering voor het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Daarnaast fungeert Abdelhak als coach en intervisor van professionals binnen het jeugddomein in onderwijs en gemeenten (diversiteit, polarisatie en sociale inclusie).

M. Siemonsma is Adviseur Openbare Orde en Veiligheid met specialisme; radicalisering, extremisme en verwarde personen. Ze heeft als projectleider en coördinator bij LSE (Landelijk Steunpunt Extremisme) en als procesregisseur van het Veiligheidshuis veel ervaring opgedaan met diverse casuïstiek op het thema. Ze verzorgd landelijk en lokaal trainingen en workshops en daarnaast is ze lid van de RAN. Ze zal voorbeelden geven vanuit de casuïstiek en de mogelijke interventies, die zowel vanuit preventie als repressie door ketenpartners ingezet kunnen worden."

Mohamed Zoundri, (Expertisebureau ZAUN) heeft een achtergrond bij de Koninklijke Marechaussee. 

Momenteel is Mohamed trainer radicalisering bij het Radicalisering Opleidingsinstituut (ROR) van het Ministerie van Justitie & Veiligheid en lid van het Europese Radicalisation Awareness Network (RAN). 

Tevens is Mohamed adviseur en expert als het gaat om de online en offline wereld van jihadisme / radicalisering. 

Willem Leeuwenkamp, MSc (SoSecure International) is docent bij de opleidingen Predictive Profiling en Security Intelligence. Willem is expert op het gebied van Red Teaming en nauw betrokken bij de oprichting van het informatie-samenwerkingsplatform de APP

Tijdens zijn masterscriptie voor de opleiding Crisis and Security Management (Universiteit Leiden) deed hij onderzoek naar vroegsignalering van radicalisering door wijkagenten in Amsterdam. 


Register Opleiding Radicalisering & Terrorisme (RTE)

Met deze op post-HBO niveau verzorgde registeropleiding bent u in staat om het diploma 'Radicalisering en Terrorisme' te behalen. 

Nadat u aan de eindtermen en de exameneisen van de opleiding heeft voldaan, wordt u ingeschreven in het Nationaal Beveiligingsregister van stichting CERPRO, als radicalisering en terrorisme expert. U bent dan tevens bevoegd om de letters (RTE®) als kwaliteitsaanduiding achter uw familienaam te plaatsen.

 


Collegeonderwerpen

 • Radicalisering
 • (Contra-)Terrorisme, extremisme en activisme
 • Rechtsextremisme          NIEUW IN DE OPLEIDING
 • De geschiedenis van het jihadisme
 • Het jihadistisch denkpatroon
 • Online Propaganda         NIEUW IN DE OPLEIDING
 • Asymmetrische conflicten
 • De gevaren van etnisch profileren
 • De-radicalisering en Risk assessments
 • Dreigingsituatie in Nederland          ACTUEEL
 • Proactief werken aan veiligheid en Predictive Profiling
 • Informatie verzamelen en het delen van informatie
 • Open Source Intelligence (OSINT)
 • Gesprekstechnieken en security questioning inzetten

Kosten

De kosten voor de opleiding 'Radicalisering en Terrorisme' zijn voor 2020 € 4.395,- per persoon, exclusief btw en examen. Omdat SoSecure is aangesloten op het CRKBO-register, kunnen overheden en particulieren BTW-vrij worden gefactureerd.

Locatie en tijd

De 8-daagse opleiding vindt plaats van 09.30 tot 16.00 uur in het kantoor van SoSecure International, Rijnzathe 8, in de Meern. Bij inschrijving vanaf 8 personen kan de opleiding in-company aan u worden aangeboden.

Kantoor SoSecure International


Collegedata

 • College 1:        21 september 2021
 • College 2:        28 september 2021
 • College 3:        12 oktober 2021
 • College 4:        26 oktober 2021
 • College 5:        02 november 2021
 • College 6:        16 november 2021
 • College 7:        23 november 2021
 • College 8: 07 december 2021 Inhaalcollege & examentraining
 • Examen: 21 december 2021


Het examen

Na de lessen van de opleiding radicalisering en terrorisme wordt er een examen afgenomen door de een onafhankelijk examenbureau. Het Instituut voor Beroepsexamens is onderdeel van de KIWA en heeft de eindtermen vastgelegd in het certificatieplan. 

Het examen vindt plaats op de locatie van de KIWA/IBEX: Nevelgaarde 20-B, Nieuwegein en wordt met u afgestemd.

Het Instituut Beroepsexamens (IBEX) controleert direct na het examen uw antwoorden, hierdoor ontvangt u een voorlopige uitslag van het gemaakte examen opleiding radicalisering en terrorisme.


Tot slot

In overleg met de docenten is er de mogelijkheid om niet bezochte colleges bij de opleiding Radicalisering en Terrorisme in te halen.

Wilt u meer weten over de officiële 8-daagse post-hbo opleiding Radicalisering en Terrorisme of over de Masterclass Proactief Optreden tegen Radicalisering? Vraag dan onze factsheets aan, of neem direct contact op met: w.f.leeuwenkamp@sosecure.nl 

Als u meer informatie wilt ontvangen over Predictive Profiling, of één van de andere proactieve veiligheidsmethodieken: Security Intelligence, of Red Teaming? Vraag dan hier het Kennisdocument Security Intelligence aan, of neem contact op met info@sosecure.nl