home > blog

Laatste reacties

Het prikkelen van een omgeving


 

Berry Verhagen, Trainer Politieacademie

Regelmatig wordt mij de vraag gesteld of medewerkers binnen de Politie en Beveiligingsbranche, belast met opsporing-, handhaving en toezichthoudende werkzaamheden, voldoende competenties bezitten en of het mogelijk is hen deze aan te leren, wanneer er gesproken wordt over Predictive Profiling (lees hier de Whitepaper Predictive Profiling). Ik realiseer mij dat de focus veelal ligt bij reactief handelen door deze mensen, deels door eerder aangeleerde competenties en deels omdat we leven in een tijd waarin het belangrijk is inzichtelijk te maken wat de resultaten zijn van onze werkzaamheden.

Toch ben ik ervan overtuigd- en de ervaring leert in deze, dat de mindset en vaardigheden van voornoemde medewerkers om te zetten en aan te leren is. Alles staat en valt met een aantal basisaspecten zoals daar zijn; zelfkennis, zelfvertrouwen, zelfreflectie en houdingsaspecten.

Bovenstaande zal ik in dit artikel beschrijven binnen een van de componenten van Predictive Profiling. Een middel om een doel te bereiken binnen Predictive Profiling is het prikkelen van de omgeving.

Prikkelen van de omgeving doe je door aanwezigheid en met inzet van je zintuigen.


Hoe doe je dit en wat is de meerwaarde?
Om te komen tot een antwoord op bovenvermelde vragen, zijn er een aantal voorname aspecten die nodig zijn om de omgeving te kunnen prikkelen.

Wanneer we in ons dagelijks werk bezig zijn met Predictive Profiling dienen we ons bewust te zijn van onze opdracht en taak. Daarnaast moet we ons bewust zijn van de omgeving waarin we werkzaam zijn. Zelfkennis, -vertrouwen en –reflectie zijn voornaam binnen Predictive Profiling en het prikkelen van een omgeving. Zo ook de bejegening en houding. Wanneer we inzoomen op de opdracht en taak is het voor een ieder helder wat er gevraagd wordt binnen de werkzaamheden van de dag.


Opdracht en taak
Belangrijk is de focus te leggen op de werkzaamheden binnen de opdracht en taak. Een valkuil of afleiding is snel gecreëerd. Ik zal middels een voorbeeld helder maken hoe we snel onze eigen valkuilen en/of afleidingen creëren.

Voorbeeld:
U bent als beveiligingsmedewerker van een willekeurig bedrijf belast met handhaving en toezicht op een station.

De opdracht is het veilig maken en houden van een station. De taak daaraan gekoppeld is observeren, waarnemen van- en investeren op afwijkend gedrag en verdachte indicatoren.

De opdracht dient gedaan te worden met 8 medewerkers. Wanneer we als koppels werken is het belangrijk ons te positioneren binnen het gebied, waarbij veiligheid, zichtlijnen en sectoren van belang zijn. (Dynamisch of Statisch) Daarnaast is het belangrijk ‘non’ verbaal te kunnen communiceren. Wanneer we er voor kiezen om naast elkaar te gaan staan of ons gezamenlijk naast elkaar door het gebied heen te bewegen, zijn we eerder geneigd te spreken over de voetbalwedstrijd van een dag eerder of de planning die het wederom laat afweten in het verzoek tot het verkrijgen van verlof, eerder gedaan door een van de collega’s.

Herkenbaar?

Heb ik het niet eens over de moderne middelen, zoals een smartphone, die hulp kan bieden binnen de opdracht en taak, maar veelal ingezet wordt voor communicatie met derden die niet relevant zijn binnen de opdracht en taak.


Omgevingsbewustzijn
Niemand is zo bekend in het gebied als u die belast is met handhaving en toezicht. Terug naar het station. Omgevingsbewustzijn moet u plaatsen binnen de context.

De context is:


Tijd – Locatie - Cultuur

Op basis van de context en datgene zich daarbinnen afspeelt kunt u inschatten of afwijkend gedrag en de verdachte indicatoren en dreiging zijn binnen- of voor het gebied.

Met andere woorden u weet exact wat normaal is en wat afwijkt van het normale.

Terug naar het voorbeeld:
U herkent de normale gedragingen binnen het station. Het maakt voor u niet uit of het een ochtend-, avond of nachtdienst betreft waarin u werkzaam bent.

U weet dat ieder avond rond 22.00 uur de zwerver zijn plekje in het nisje onder de trap van de nooduitgang opzoekt om daar te overnachten, De volgende morgen rond 09.00 uur verterkt de zwerver en gaat hij de stad in. Dit proces vindt iedere dag plaats, al een jaar plaats. Wanneer de zwerver op enig moment niet verschijnt, is dit afwijkend binnen het normale. Het betreft hier geen dreiging, echter de situatie veranderd.

Uiteraard kunt u zich ook voorstellen dat de afwijkende gedragingen en verdache indicatoren maken dat u een beslissing dient te nemen om een dreiging weg te nemen.

De persoon die zich binnen het station bezig houdt met het maken van foto’s van het station en datgene zich daar afspeelt binnen de context, een keer op een morgen, avond of in de nachtelijke uren dient gevraagd te worden naar de intenties. Betreft het hier de persoon die voor een opdrachtgever het station in kaart brengt voor de komende renovatie ofwel heeft deze persoon geen aannemelijk verhaal en dienen er vervolgmaatregelen genomen te worden.

Om optimaal rendement te halen en zo efficiënt mogelijk te werken is het belangrijk dat u als handhaver en toezichthouder weet wie u bent en waar u voor staat.

Zelfkennis, -vertrouwen en –reflectie zijn eigenschapen die u nodig heeft om uw taak binnen de opdracht te kunnen vervullen. De mindset, het denken en handelen in een proactieve fase vraagt iets van medewerkers. Houding en vaardigheden zijn daarnaast van essentieel belang.


Zelfkennis-, vertrouwen en –reflectie

“Het begint bij uzelf.”

 

Wanneer u zover bent dat u een training hebt genoten en de mindset er is om te werken binnen Predictive Profiling is het van belang dat u bij u zelf ervaart dat u stevig in uw schoenen staat wanneer u dient te handelen binnen een situatie, waarbij u gedragingen en indicatoren waarneemt. Het is best lastig in beginsel de stap te nemen, echter door het te doen, en te reflecteren op datgene u gedaan heeft, groeit het vertrouwen en de kennis in en over uzelf.


Belangrijk binnen het aanspreken van mensen in een proactieve fase is de bejegening en het legitiem maken, waarom iemand aangesproken wordt. In 1e instantie is het uitgangspunt een klantvriendelijke bejegening, waarin open vraagstelling en een hulpverlenend karakter, de medewerking van de ander kunnen bevorderen.

Legitiem maken, waarom u aanspreekt, maakt dat de ander begrijpt dat u daar niet staat om vliegen te vangen, maar bezig bent met een opdracht en taak daarbinnen.


Houding
Als laatste wil ik u meegeven dat houding of met andere woorden de manier waarop u zich presenteert binnen het werkveld enorm belangrijk is om een omgeving te prikkelen.

Uniformiteit, gesloten of open houding, mimiek en middelen zijn aspecten die maken dat u de omgeving wel of niet prikkelt. Daarnaast is het een waarborg voor veiligheid en samenwerking. Een voorbeeld daarin is de politiemedewerker die een gele jas draagt en de pet op het hoofd heeft.

 


De aanwezigheid van de politiemedewerker is herkenbaar, kenmerkend en opvallend binnen het eerder besproken station. De prikkel wordt afgegeven wanneer deze medewerker een positie kiest, zodat de mensen die gebruik maken van het station geconfronteerd worden met zijn of haar aanwezigheid. De politiemedewerker presenteert zich op een manier waaruit blijkt dat er waargenomen en geobserveerd wordt. Ofwel er is een gesloten houding, waaruit duidelijk naar voren komt dat er niet gestoord kan worden, dan wel er is een open houding die uitnodigt tot het stellen van vragen door de reizigers.

Als het om veilig werken gaat is het goed voor een operator of supervisor, werkzaam binnen een meldkamer en middels camera’s medeverantwoordelijk voor handhaving en toezicht, dat deze ziet waar de medewerkers gepositioneerd zijn door de gele jas en het dragen van de pet en men bij calamiteiten hierop direct inzet gepleegd kan worden.

In de samenwerking kunnen de aspecten ingezet worden, waardoor tot een optimaal rendement wordt gekomen wanneer het de inzet betreft als het gaat om het prikkelen van de omgeving binnen Predictive Profiling.


Meerwaarde
Voordelen van prikkels afgeven zijn:
- reactietijd vergroten
- erger voorkomen
- regie in handen nemen en zelf een strategie bepalen

Middels het gebruik maken en inzetten van eerder genoemde aspecten geeft u als medewerker binnen het gebied en vanuit de opdracht en taak, een duidelijk signaal af naar de mensen en zaken door hen meegevoerd. Mensen met intenties zullen reageren op de prikkels die u afgeeft en dit maakt dat u gedragingen en indicatoren waarneemt die maken dat u handelt.

Security Management Congres 2012

Thema: Kosten reduceren = innoveren

SoSecure is uitgenodigd om twee expertsessies tijdens het congres te verzorgen. Tijdens deze sessies zal hij met u in gesprek gaan over Predictive Profiling en waarom dit de proactieve beveiligingsmethodiek van nu is. Wat is de functie van Red Teaming in het proactieve beveiligingsproces? Welke kostenbesparingen kan deze methodiek een organisatie opleveren? 

De economische crisis heeft zijn weerslag op alle delen van organisaties. Dus ook op security. Hoe zorgt u dat security, ondanks een beperkter budget, toch op niveau blijft? Zelfs verbetert? Door te innoveren!

Tijdens het Security Management Congres 2012 krijgt u inzicht in de nieuwste ontwikkelingen om security slimmer in te richten met minder budget. Inspirerende sprekers, boeiende kennissessies, verhelderende inloopsessies, exclusieve expertmeetings en interessante rondetafels: stel zelf uw ultieme congresdag samen. En maak daarmee kennis met innovatieve en kostenreducerende inzichten!

Het programma is opgebouwd uit verschillende inspirerende sessies: plenaire sessies, sessies waarvoor u bij uw inschrijving al een keuze maakt (kennissessies en expertsessies) en sessies waar u vrij kunt inlopen (inloopsessies en de rondetafelgesprekken).

Kijk hier voor het volledige programma en om u in te schrijven.