Opleiding | 9 dagen

Post-hbo Radicalisering & Terrorisme RTE

Omschrijving
Programma
Specificaties
Docenten

OMSCHRIJVING

De bestrijding van Radicalisering en Terrorisme is een complexe taak die multidisciplinair wordt aangepakt. Politie, overheidsdiensten en ook private partijen werken samen vanuit een brede integrale aanpak om deze fenomenen zo goed mogelijk te bestrijden en toekomstige aanslagen te voorkomen.

In de opleiding doceren verschillende praktijkdeskundigen en wetenschappers u over de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van Contra- Terrorisme Extremisme & Radicalisering (CTER). We staan stil bij het proces van radicalisering en de grenzen tussen activisme en extremisme en terrorisme, de verwevenheid van verschillende stromingen en ideologieën.

Daaropvolgend staan we in de opleiding uitgebreid stil bij zowel internationale als nationale actuele ontwikkelingen. Te denken valt aan het anti-overheidssentiment (bijv. de soevereinen en anti-institutionele bewegingen), anti-overheidsextremisme en het accelerationisme. Wilt u alvast meer informatie over deze onderwerpen? Lees dan nu onze blogs over het accelerationisme en het anti-overheidsextremisme.

Dit alles gebeurt vanuit een praktische benadering zodat u als professional handvatten krijgt om uw kennis te verbreden en deze in de praktijk in te zetten. Bekijk hieronder de verschillende thema’s die gedurende de gehele opleiding de revue zullen passeren;

'Signaleren van waarschuwingsindicatoren''

Eén van de onderdelen van de Nederlandse contraterrorisme strategie is het signaleren van waarschuwingsindicatoren door professionals en anderen die de signalen kunnen herkennen. In potentie is dit een belangrijke informatiebron om ongewenste situaties op tijd te herkennen en incidenten te voorkomen. Maar juist omdat de scheidslijn tussen activisme en extremisme niet altijd helder is en omdat vooroordelen het inschattingsvermogen kunnen beïnvloeden is het belangrijk dat de professional zowel inhoudelijke kennis heeft, als handelingsperspectief om gedegen onderzoek te doen of te laten doen door andere professionals in het CTER-werkveld.

DOEL VAN DE OPLEIDING

De opleiding heeft als doel om de deelnemers te voorzien van kennis en inzicht op het gebied van radicalisering, extremisme, terrorisme en proactief handelen in het licht van preventie. Wij bespreken op interactieve wijze de actuele trends en ontwikkelingen in het vakgebied.

De zes kernthema’s die wij in de opleiding behandelen zijn:

zeskernthema's RTE 

Met deze op post-hbo niveau verzorgde registeropleiding bent u in staat om het diploma Radicalisering en Terrorisme te behalen. 

Nadat u aan de eindtermen en de exameneisen van de opleiding heeft voldaan, wordt u ingeschreven in het Nationaal Beveiligingsregister, als Radicalisering en Terrorisme Expert. U kunt dan de letters (RTE) als kwaliteitsaanduiding achter uw familienaam te plaatsen.

EXAMEN

Na de lessen van de opleiding Radicalisering en Terrorisme wordt er een examen afgenomen door het onafhankelijke Instituut voor Beroepsexamens (IBEX), dat is onderdeel van de KIWA en heeft de eindtermen vastgelegd in het certificatieplan. 

Het examen vindt plaats op de locatie van de KIWA/IBEX: Nevelgaarde 20-B, Nieuwegein en wordt in overleg met u afgestemd. Het Instituut Beroepsexamens (IBEX) controleert direct na het examen uw antwoorden. U ontvangt dan tevens de voorlopige uitslag van het gemaakte examen opleiding Radicalisering en Terrorisme.

Nadat u het diploma Radicalisering en Terrorisme heeft behaald wordt u ingeschreven in het nationaal beveiligingsregister, als Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE). U kunt dan de kwaliteitsaanduiding RTE achter uw familienaam plaatsen. Hierdoor toont u uw vakbekwaamheid aan op het gebied van Radicalisering & Terrorisme.

De titel RTE zal in de nabije toekomst openstaan voor PE-punten, zodat u uw vakbekwaam up-to-date blijft.

VOOR WIE

De achtdaagse post-hbo opleiding Radicalisering en Terrorisme is onder andere ingericht voor functionarissen binnen:

 • De (Nationale) Politie
 • De Koninklijke Marechaussee
 • Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 • Professionals werkzijn binnen het sociaal domein
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • De Raad van de Kinderbescherming
 • Securitymanagers van publieke-, en private bedrijven
 • Luchthavens
 • Human Resourcemanagers
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 • Gemeenten, veiligheidshuizen en andere lokale overheidsinstanties
 • Buitengewoon opsporingsambtenaren
 • Experts die een verdieping willen op het gebied van radicalisering en terrorisme

Interesse in meer kennis over Radicalisering en Terrorisme?

Opleiding radicalisering terrorisme 4

Wilt u meer weten over Radicalisering en Terrorisme? 

Vul het inschrijfformulier in voor een vrijblijvend gesprek.

Inschrijven

PROGRAMMA

Dag 1 - Dhr. A. (Abdelhak) Zoundri en Dhr. W. (Willem) Leeuwenkamp MSc

 • Kennismaking en introductie
 • Inleiding radicalisering

Dag 2 - Dhr. W. (Willem) Leeuwenkamp MSc en dhr. M. (Mohamed) Zoundri

 • Predictive profiling & etnische profilering
 • Islamistisch extremisme

Dag 3 - Dhr. M. (Mohamed) Zoundri

 • Casuïstiekaanpak in de praktijk & Potentieel Gevaarlijke Eenlingen 
 • Rechtsextremisme  

Dag 4 - Dhr. Dr. G. (Giliam) de Valk 

 • De geschiedenis van het terrorisme 
 • Nationale en internationale terrorismebestrijding

Dag 5 - Dhr. W. (Willem) Leeuwenkamp MSc en mevr. A. (Annebregt) Dijkman 

 • Controlled Cognitive Engagement (CCE) & CTER-gespreksvoering  
 • CTER – Een wicked probleem 

Dag 6 - Dhr. R. (Rob) Out en mevr. S. (Samira) Bouchibti 

 • Vrijheid, identiteit en polarisatie 
 • Duiden van radicalisering, signaleren, internationale samenwerking

Dag 7 - Dhr. M. (Mohammed) Zoundri en Dhr. W. (Willem)Leeuwenkamp

 • Anti-overheidsextremisme & online extremisme  
 • Open Source Intelligence (OSINT) – informatie verzamelen op het internet 

Dag 8 - Dhr. W. (Willem) Leeuwenkamp MSc en Dhr. M. (Mohamed) Zoundri

Examentraining

Dag 9 - Het examen voor de registeropleiding Radicalisering en Terrorisme (RTE)

Op de locatie van het Instituut voor de beroepsexamens (IBEX)

Wilt u meer weten over de inhoud van de opleiding Radicalisering en Terrorisme?

 • Opleiding radicalisering terrorisme 1

Zou de register opleiding Radicalisering en Terrorisme RTE iets voor u zijn? 

Bel gerust even en vraag naar Willem Leeuwenkamp.

Hij helpt u graag en beantwoordt al uw vragen.

Inschrijven

KOSTEN

De kosten voor de post-hbo register opleiding Radicalisering en Terrorisme zijn € 4.395,- per persoon, exclusief btw. Wij zijn aangesloten op het CRKBO register zodat wij u zonder BTW kunnen factureren. Wilt u hiervoor in aanmerking komen laat het gerust even weten, dan stemmen wij uw verzoek af met de financiële administratie. 

De kosten voor het examen bij het Instituut voor de beroepsexamens (IBEX) bedraagt € 249,-. Het bedrag is inclusief registratie voor de opname in het Nationaal Beveiligingsregister. 

CURSUSDUUR EN -TIJDEN

De achtdaagse post-hbo register opleiding vindt plaats van 09.30 tot 16.00 uur in het kantoor van SoSecure, Rijnzathe 8, in De Meern. Naast de reguliere lestijden verwachten wij van onze cursisten een extra studiebelasting van gemiddeld 2 uur per week om hun kennis en vaardigheden te verdiepen en verbreden. 

Bij inschrijving vanaf acht personen kan de opleiding ook in-company aan u worden aangeboden. Bel gerust even om te spreken over de mogelijkheden.

De opleiding Radicalisering en Terrorisme start op dinsdag 24 september 2024.

 • 24 september 2024
 • 1 oktober 2024
 • 8 oktober 2024
 • 29 oktober 2024
 • 5 november 2024
 • 15 november 2024
 • 26 november 2024
 • 3 december 2024
 • 10 december 2024 (examen)

Inschrijven

Wilt u meer weten over Radicalisering en Terrorisme? 

Vul het inschrijfformulier in voor een vrijblijvend gesprek.

Opleiding radicalisering terrorisme 7

Inschrijven

DOCENTEN

S. (Samira) Bouchibti werkt als senior strategisch beleidsadviseur op het gebied van sociale en maatschappelijke vraagstukken. Samira maakt op het gebied van preventie van polarisatie en radicalisering een vertaalslag van beleid naar projecten, plannen en activiteiten voor het onderwijs, de (lokale) overheid, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Dit doet zij middels de door haar ontwikkelde methodiek Vrijheid, Identiteit en Polarisatie (VIP) en Handelen in Perspectief (HIP). Zij is auteur van het boek: Waarom zijn wij Nederlander?

R. (Rob) Out is projectleider en senior-adviseur Internationale Samenwerking P/CVE (Preventing/Countering Violent Extremism) bij de Nationale Politie en tevens expert voor diverse internationale organisaties, zoals de Europese Commissie, het RAN, de OVSE en de UNODC.

A. (Abdelhak) Zoundri BSc, (Expertisebureau ZAUN) heeft een achtergrond binnen het sociale domein. Hier heeft hij met name gewerkt met jeugdigen met een etnisch hybride achtergrond. Momenteel is Abdelhak werkzaam als trainer in radicalisering voor het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Daarnaast fungeert Abdelhak als coach en intervisor van professionals binnen het jeugddomein in onderwijs en gemeenten (diversiteit, polarisatie en sociale inclusie).

Dr. G. (Giliam) de Valk heeft jarenlange ervaring in de inlichtingenkunde en is universitair docent aan de Universiteit Leiden bij het Institute of Security and Global Affairs (ISGA). Zijn specialisme is inlichtingenmethoden & analysetechnieken en de historie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Giliam geeft in de opleiding college over terrorisme in brede historische context aangevuld met actuele voorbeelden en hij gaat dieper in op de rol die inlichtingen- en veiligheidsdiensten spelen bij de nationale en internationale contraterrorisme aanpak. 

A. (Annebregt) Dijkman adviseert organisaties, teams en individuele professionals in het werken met (jihadistische) radicalisering, extremisme en inclusie. Zij is deskundig in radicalisering, islam, organisatieontwikkeling en leren bij radicalisering als wicked problem, diversiteit in organisaties, inclusieve journalistiek, intercultureel management en beleid. In de opleiding gaat Annebregt dieper in op RTE als wicked problem en behandelt zij het contextmodel om u als professional handvatten te geven bij het werken met extremisme. 

M. (Mohamed) Zoundri, (Expertisebureau ZAUN) heeft een achtergrond bij de Koninklijke Marechaussee. Momenteel is Mohamed trainer radicalisering bij het Radicalisering Opleidingsinstituut (ROR) van het Ministerie van Justitie & Veiligheid en lid van het Europese Radicalisation Awareness Network (RAN). Tevens is Mohamed adviseur en expert als het gaat om de online en offline wereld van jihadisme/radicalisering. Mohamed is tevens docent in de opleiding OSINT/CTER.

W. (Willem) Leeuwenkamp, MSc (SoSecure International) is docent bij de opleidingen Predictive Profiling en Security Intelligence, OSINT, OSINT/CTER. Willem is expert op het gebied van Red Teaming en nauw betrokken bij de oprichting van het informatie-samenwerkingsplatform de APP. Tijdens zijn masterscriptie voor de opleiding Crisis and Security Management (Universiteit Leiden) deed hij onderzoek naar vroegsignalering van radicalisering door wijkagenten in Amsterdam. 

Scroll naar boven