Opleiding | 8 dagen

Radicalisering & Terrorisme RTE

Omschrijving
Inhoud
Doelen / Resultaten
Examen
Voor wie
Kosten
Cursusduur en -tijden
Docenten

Omschrijving

De bestrijding van radicalisering en terrorisme is een complexe taak die multidisciplinair wordt aangepakt. Politie, overheidsdiensten en private partijen werken samen vanuit een brede integrale aanpak om deze fenomenen zo goed mogelijk te bestrijden en toekomstige aanslagen te voorkomen.

'Signaleren van waarschuwingsindicatoren''

Eén van de onderdelen van de Nederlandse contraterrorisme strategie is het signaleren van waarschuwingsindicatoren door professionals en anderen die de signalen kunnen herkennen. In potentie is dit een belangrijke informatiebron om ongewenste situaties op tijd te herkennen en incidenten te voorkomen. Maar juist omdat de scheidslijn tussen activisme en extremisme niet altijd helder is en omdat vooroordelen het inschattingsvermogen kunnen beïnvloeden is het belangrijk dat de professional zowel inhoudelijke kennis heeft, als handelingsperspectief om gedegen onderzoek te doen of te laten doen door andere professionals in het CTER werkveld. 

Inhoud

Zowel op mondiaal-, als nationaal niveau is men meer gaan doen aan het voorkomen en bestrijden van terrorisme. De opleiding Radicalisering en Terrorisme gaat hier dieper op in. 

Wat zijn de belangrijke contra-terrorisme organisaties in Nederland en wat is hun taak? Welke instrumenten worden toegepast om terrorisme tegen te gaan? Daarnaast worden de actuele ontwikkelingen op (inter)nationaal niveau uitvoerig behandeld aan de hand van praktijkcasussen en gastcolleges.

Dag Onderwerp Docent

1

 

Kennismaking & introductie

Inleiding radicalisering

Dhr. L. van der Plas

Dhr. A. Zoundri 

2

Predictive profiling & etnische profilering

Islam en Salafisme

Dhr. W. Leeuwenkamp, MSc

Dhr. M. Zoundri

3

 

Casuïstiekaanpak in de praktijk & Potentieel Gevaarlijke Eenlingen 

Islamistisch extremisme & rechtsextremisme 

Mevr. M. Siemonsma 

Dhr. M. Zoundri

4

De geschiedenis van het terrorisme 

Nationale en internationale terrorismebestrijding

Dhr. Dr. G.G. de Valk

5

Controlled Cognitive Engagement (CCE) & CTER-gespreksvoering  

CTER – Een wicked probleem 

Dhr. W. Leeuwenkamp, MSc

Mevr. A. Dijkman

6

Vrijheid, identiteit en polarisatie 

Open Source Intelligence (OSINT) – informatie verzamelen op het internet 

Mevr. S. Bouchibti

Dhr. W. Leeuwenkamp, MSc 

7

Anti-overheidsextremisme & online extremisme  

Duiden van radicalisering, signaleren, internationale samenwerking

Dhr. M. Zoundri

Dhr. R. Out

8

Examentraining

Dhr. W. Leeuwenkamp, MSc

Dhr. M. Zoundri

9

Examen 

KIWA/IBEX

Doelen / Resultaten

De opleiding heeft als doel om de deelnemers te voorzien van kennis en inzichten op het gebied van terrorisme, radicalisering en proactief handelen in het licht van preventie. 

Met deze op post-hbo niveau verzorgde registeropleiding bent u in staat om het diploma Radicalisering en Terrorisme te behalen. 

Nadat u aan de eindtermen en de exameneisen van de opleiding heeft voldaan, wordt u ingeschreven in het Nationaal Beveiligingsregister van stichting CERPRO, als Radicalisering en Terrorisme Expert. U bent dan tevens bevoegd om de letters (RTE®) als kwaliteitsaanduiding achter uw familienaam te plaatsen.

Examen

Na de lessen van de opleiding Radicalisering en Terrorisme wordt er een examen afgenomen door het Instituut voor Beroepsexamens (IBEX), dat is onderdeel van de KIWA en heeft de eindtermen vastgelegd in het certificatieplan. 

Het examen vindt plaats op de locatie van de KIWA/IBEX: Nevelgaarde 20-B, Nieuwegein en wordt met u afgestemd.

Het Instituut Beroepsexamens (IBEX) controleert direct na het examen uw antwoorden. U ontvangt dan de voorlopige uitslag van het gemaakte examen opleiding Radicalisering en Terrorisme.

Voor wie

De achtdaagse post-hbo opleiding Radicalisering en Terrorisme is onder andere ingericht voor functionarissen binnen:

 • De (Nationale) Politie
 • De Koninklijke Marechaussee
 • Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • De Raad van de Kinderbescherming
 • Security managers van publieke-, en private bedrijven
 • Luchthavens
 • Human Resource managent
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 • Gemeenten en andere lokale overheid
 • Buitengewoon opsporingsambtenaren
 • Experts die een verdieping willen op het gebied van radicalisering en terrorisme

Kosten

De kosten voor de post-hbo register opleiding Radicalisering en Terrorisme zijn € 4.395,- per persoon, exclusief btw en examen. Omdat SoSecure is aangesloten op het CRKBO-register, kunnen overheden en particulieren BTW-vrij worden gefactureerd.

Cursusduur en -tijden

De achtdaagse post-hbo register opleiding vindt plaats van 09.30 tot 16.00 uur in het kantoor van SoSecure International, Rijnzathe 8, in de Meern. Bij inschrijving vanaf acht personen kan de post-hbo opleiding incompany aan u worden aangeboden.

De collegedata voor de opleiding in 2022 zijn:

 • College 1 : 15 februari 2022
 • College 2 : 1 maart 2022
 • College 3 : 8 maart 2022
 • College 4 : 22 maart 2022
 • College 5 : 29 maart 2022
 • College 6 : 12 april 2022
 • College 7 : 26 april 2022
 • Inhaalcollege : 10 mei 2022
 • Examen : 17 mei 2022

Docenten

S. (Samira) Bouchibti werkt als senior strategisch beleidsadviseur op het gebied van sociale en maatschappelijke vraagstukken. Samira maakt op het gebied van preventie van polarisatie en radicalisering een vertaalslag van beleid naar projecten, plannen en activiteiten voor het onderwijs, de (lokale) overheid, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Dit doet zij middels de door haar ontwikkelde methodiek Vrijheid, Identiteit en Polarisatie (VIP) en Handelen in Perspectief (HIP). Zij is auteur van het boek: Waarom zijn wij Nederlander?

R. (Rob) Out is projectleider en senior adviseur Internationale Samenwerking P/CVE (Preventing/Countering Violent Extremism) bij de Nationale Politie en tevens expert voor diverse internationale organisaties, zoals de Europese Commissie, het RAN, de OVSE en de UNODC.

A. (Abdelhak) Zoundri BSc, (Expertisebureau ZAUN) heeft een achtergrond binnen het sociale domein. Hier heeft hij met name gewerkt met jeugdigen met een etnisch hybride achtergrond. Momenteel is Abdelhak werkzaam als trainer in radicalisering voor het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Daarnaast fungeert Abdelhak als coach en intervisor van professionals binnen het jeugddomein in onderwijs en gemeenten (diversiteit, polarisatie en sociale inclusie).

M. (Monique) Siemonsma is Adviseur Openbare Orde en Veiligheid met specialisme; radicalisering, extremisme en verwarde personen. Ze heeft als projectleider en coördinator bij LSE (Landelijk Steunpunt Extremisme) en als procesregisseur van het Veiligheidshuis veel ervaring opgedaan met diverse casuïstiek op het thema. Ze verzorgt landelijk en lokaal trainingen en workshops en daarnaast is ze lid van de RAN. Ze zal voorbeelden geven vanuit de casuïstiek en de mogelijke interventies, die zowel vanuit preventie als repressie door ketenpartners ingezet kunnen worden."

Dr. G.G. (Giliam) de Valk heeft jarenlange ervaring in de inlichtingenkunde en is universitair docent aan de Universiteit Leiden bij het Institute of Security and Global Affairs (ISGA). Zijn specialisme is inlichtingenmethoden & analysetechnieken en de historie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Giliam geeft in de opleiding college over terrorisme in brede historische context aangevuld met actuele voorbeelden en hij gaat dieper in op de rol die inlichtingen- en veiligheidsdiensten spelen bij de nationale en internationale contraterrorisme aanpak. 

A. (Annebregt) Dijkman adviseert organisaties, teams en individuele professionals in het werken met (jihadistische) radicalisering, extremisme en inclusie. Zij is deskundig in radicalisering, islam, organisatieontwikkeling en leren bij radicalisering als wicked problem, diversiteit in organisaties, inclusieve journalistiek, intercultureel management en beleid. In de opleiding gaat Annebregt dieper in op RTE als wicked problem en behandelt zij het contextmodel om u als professional handvatten te geven bij het werken met extremisme. 

M. (Mohamed) Zoundri, (Expertisebureau ZAUN) heeft een achtergrond bij de Koninklijke Marechaussee. Momenteel is Mohamed trainer radicalisering bij het Radicalisering Opleidingsinstituut (ROR) van het Ministerie van Justitie & Veiligheid en lid van het Europese Radicalisation Awareness Network (RAN). Tevens is Mohamed adviseur en expert als het gaat om de online en offline wereld van jihadisme / radicalisering. Mohamed is tevens docent in de opleiding OSINT/CTER (hyperlink).

W.F. (Willem) Leeuwenkamp, MSc (SoSecure International) is docent bij de opleidingen Predictive Profiling en Security Intelligence, OSINT, OSINT/CTER (hyperlink). Willem is expert op het gebied van Red Teaming en nauw betrokken bij de oprichting van het informatie-samenwerkingsplatform de APP. Tijdens zijn masterscriptie voor de opleiding Crisis and Security Management (Universiteit Leiden) deed hij onderzoek naar vroegsignalering van radicalisering door wijkagenten in Amsterdam. 

Willem Leeuwenkamp - Het Team

Willem Leeuwenkamp

Scroll naar boven