Opleiding | 9 dagen

Security Risk Intelligence & Management SRIM

Omschrijving
Inhoud
Specificaties
Docenten

Security Risk Intelligence & Management

De opleiding Security Risk Intelligence & Management (SRIM) biedt een informatiegestuurde en praktijkgerichte risicomanagement methodiek voor integrale veiligheid en een proactieve beveiliging.

In de opleiding staan integraal risicomanagement, informatiegestuurd werken en een proactieve beveiliging centraal. De opleiding is vanuit de beroepspraktijk gevormd en kent een logische opbouw en een brede toepasbaarheid.

Het brengt een vernieuwende kijk op veiligheid, gebaseerd op een integrale aanpak en biedt de deelnemers alle inzichten die nodig zijn om op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau de veiligheid van de organisatie doelmatig en doeltreffend in te richten.

Met als doel om uw organisatie te kunnen beschermen tegen onaanvaardbare kansen op nadelige invloeden en verstoring van het primaire proces.

Belang, dreiging, weerbaarheid

De opleiding Security Risk Intelligence & Management (SRIM) voorziet in een brede en diepgaande theoretische kennis van de uitgangspunten binnen Security Risk Intelligence & Management (SRIM), waaronder het begrip security, risicomanagement en de verschillen tussen de begrippen belang, dreiging, weerbaarheid en risico.

Daarnaast staat in deze opleiding het in onderling verband hanteren en het integraal uitvoeren van de verschillende stappen in SRIM centraal: 

 • Het in kaart brengen van Te Beschermen Belangen (TBB)
 • Het in kaart brengen van dreigingen en maken van scenario’s 
 • Het uitvoeren van een kwetsbaarheidsanalyse 
 • Het uitvoeren van een impactanalyse
 • Het beheersen van analysetechnieken zoals BowTie
 • Het maken van een risicobeeld
 • Het maken van een risicoweging 
 • Het nemen van proactieve maatregelen
 • Het nemen van continuïteitsmaatregelen

De opleiding stelt de deelnemers bovendien in staat om Security Risk Intelligence & Management (SRIM) informatiegestuurd uit te voeren door brede theoretische kennis over te dragen over hoe de intelligence cyclus werkt en hoe deze effectief toegepast kan worden bij het uitvoeren van SRIM.

Security Risk Intelligence & Management

SRIM intelligence kroonjuweel

Wat vinden de studenten van de opleiding Security Risk Intelligence & Management ervan?

De afgelopen weken stonden in het teken van de opleiding Security Risk Intelligence & Management, georganiseerd vanuit het Bureau van de Beveiligingsautoriteit (BVA) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, verzorgd door SoSecure en in het bijzonder Danny Pronk als docent en coach.

De cursus was bijzonder goed ingedeeld over de drie opleidingsdagen; van beeldvorming, oordeelsvorming tot aan besluitvorming als processtappen binnen de Security Risk Assessment (SRA) cyclus.

Met name het onderzoek van het dreigingsbeeld binnen openbare bronnen (OSINT), de vertaalslag en toepasbaarheid tussen de theorie en de praktijk (casuïstiek) in combinatie met de interactie tussen de docent en alle deelnemers spraken mij ten zeerste aan.

We hebben een casus (op basis van een reëel scenario) groepsgewijs en uiteindelijk gezamenlijk van A tot Z besproken en plenair bediscussieerd.

Zeker een aanrader voor betrokkenen in het vakgebied van Security Management en/of Integrale Beveiliging!

Danny van Zundert

Adviseur Coördinatie Veiligheid & Projecten

Beveiligingscoördinator (BVC) Ministerie van Justitie en Veiligheid

Aanmelding opleiding SRIM

Een opleiding voor risk & intelligence managers

De doelgroepen van deze opleiding zijn medewerkers van particuliere beveiligingsbedrijven en bedrijfsbeveiligingsdiensten, facility- en securitymanagers, adviseurs integrale veiligheid van de gemeentelijke en rijksoverheid, en veiligheidscoördinatoren en beveiligingsadviseurs van bedrijven en (semi-)overheden (vitale infrastructuur, onderwijs-, zorg- en financiële instellingen, havens, luchthavens, treinstations, vervoersbedrijven, musea, attractieparken).

Competentiegerichte opleiding SRIM

De opleiding Security Risk Intelligence & Management (SRIM) ontwikkelt bij de deelnemers de volgende competenties:

 • Inzicht in actuele securityontwikkelingen en de inrichting van het veiligheidslandschap, en deze vertalen naar de eigen organisatie
 • De stappen van SRIM begrijpen, toepassen en onderling met elkaar in verband brengen
 • Aan de hand van integrale veiligheidsdoelen, en op basis van Te Beschermen Belangen, een veiligheidsstrategie voor de eigen organisatie uitzetten
 • Dreigingen en kwetsbaarheden op een systematische en transparante wijze in kaart brengen en de risico’s bepalen zodat deze beheersbaar worden
 • Een reële risicoweging uitvoeren en een effectieve risicobeheersing inrichten. Op basis van intelligence en concrete en voorstelbare dreigingen, vanuit reële scenario’s, de juiste proactieve en/of continuïteitsmaatregelen selecteren.

 

Lesprogramma Security Risk Intelligence & Management (SRIM)

Het lesprogramma is samengesteld in nauwe samenwerking met onze onderwijskundigen en richt zich op kennisoverdracht, begrip en toepassing.

Er wordt ook gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving (het Leerplein) om te oefenen, te communiceren en literatuur te delen.

De opleiding wordt afgerond met de presentatie van een werkstuk (praktijkopdracht).

 

Dag 1: de uitgangspunten binnen Security Risk Assessment

 • Security = beveiligen tegen kwaadwillende actoren
 • Wat kan er worden verstaan onder risicobeheersing?
 • De begrippen belang, dreiging, weerbaarheid en risico
 • Actuele ontwikkelingen op het gebied van veiligheid
 • Overzicht van het Nederlandse veiligheidslandschap
 • Praktijkoefening: de inventarisatie van veiligheidsdreigingen

 Dag 2: de intelligence cyclus en informatiegestuurd werken

 • Het begrip Security Intelligence
 • De zes stappen van de intelligence cyclus
 • Intelligence = een proactieve benadering richting veiligheidsdreigingen
 • Hoe kom je tot een goede informatiepositie op het terrein van security?
 • Het richten van de informatieverzamelinspanning met een plan
 • Praktijkoefening: het opstellen van een inlichtingenverzamelplan

 Dag 3: de belangen die centraal staan in de organisatie

 • Wat zijn de doelen van de organisatie?
 • Wat zijn de kroonjuwelen van de organisatie?
 • Welke kritieke informatie, processen, systemen, objecten, personen spelen een rol?
 • Welke verschillende categorieën zijn er voor Te Beschermen Belangen?
 • Langs de meetlat: de vier categorieën TBB
 • Praktijkoefening: het uitvoeren van een TBB-analyse

Dag 4: de typen opponenten en hun Modus Operandi

 • Het maken van een realistisch scenario
 • De criminele en terroristische planningscyclus
 • Methodieken om een dreigingsanalyse te maken
 • Technieken om scenario’s te maken: BowTie, Red Teaming
 • Langs de meetlat: de waarderingstabel waarschijnlijkheid
 • Praktijkoefening: het uitvoeren van een dreigingsanalyse

 

Dag 5: het weerstandsvermogen en de kwetsbaarheid van de organisatie

 • De begrippen weerstand, weerbaarheid en kwetsbaarheid
 • Organisatorische, Bouwkundige-, Elektronische en Respons (OBER) maatregelen
 • Methodieken om zwakke plekken in de beveiliging te detecteren via 3-poorten model
 • Verplaatsen in de opponent, zoeken naar de minste weerstand en een maximaal effect
 • Langs de meetlat: de waarderingstabel kwetsbaarheid
 • Praktijkoefening: het uitvoeren van een kwetsbaarheidsanalyse

 

Dag 6: de impact van de manifestatie van dreigingen op de organisatie

 • Op welke manier krijg je inzicht in de mogelijke gevolgen?
 • Bepalen van de mogelijke (materiele en immateriële) schade
 • De formule Impact = A * M * B * E * R * P
 • Hoe weeg je kleine kansen met grote gevolgen vs grote kansen met kleine gevolgen?
 • Langs de meetlat: de waarderingstabel impact
 • Praktijkoefening: het uitvoeren van een impactanalyse

 Dag 7: het wegen van de veiligheidsrisico’s voor de organisatie

 • Op welke manier verschaf je inzicht in dreigingen, kwetsbaarheden en gevolgen?
 • Het bepalen van de relatieve grootte van een veiligheidsrisico
 • De formule Risico = Waarschijnlijkheid + Kwetsbaarheid * Impact
 • De vormen van risicobeheersing: vermijden, beheersen, overdragen, accepteren
 • Langs de meetlat: de risicomatrix
 • Praktijkoefening: het uitvoeren van een risicoweging

 Dag 8: het treffen van beheersmaatregelen voor de organisatie

 • Soorten beheersmaatregelen in de beveiliging
 • Kosten-batenanalyse van veiligheidsmaatregelen
 • Strategisch adviseren over veiligheidsmaatregelen
 • Verbeteren van het veiligheidsbeleid van de organisatie
 • Doeltreffendheid vs. doelmatigheid van veiligheidsmaatregelen
 • Praktijkoefening: het adviseren van beheersmaatregelen

Dag 9: Presentatie

 • Inleveren, presentatie en bespreken werkstuk

 Dag 10: Diploma uitreiking

 • Uitreiking certificaat

Security Risk Intelligence & Management SRIM

SRIM security risk Intelligence management

Wilt u meer informatie over Security Risk & Intelligence Management SRIM? 

Meld u zich dan aan via de knop hieronder. 

Aanmelding opleiding SRIM

Cursusduur en -tijden

De opleiding Security Risk Intelligence & Management (SRIM) is opgebouwd uit 10 lesdagen.

In de ochtend zal de focus liggen op  het behandelen van de theorie. Na de lunch wordt de theorie die u in de ochtend heeft geleerd toepasbaar gemaakt aan door middel van een praktijkoefening. Hierdoor wordt u in staat gesteld om het geleerde direct in u eigen praktijk toe te passen. 

De lestijden zijn van 10:00 uur tot en met ongeveer 15:00 uur. Naast de reguliere lestijden verwachten wij van onze cursisten een extra studiebelasting van gemiddeld 2 uur per week om hun kennis en vaardigheden te verdiepen en verbreden. 

De opleiding SRIM start op de volgende data: maandag 26 februari 2024 en 26 augustus 2024.

SRIM feb 2024

SRIM aug 2024

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 4.399, - p.p., exclusief BTW.

Dit bedrag is inclusief uitgebreide lunch, koffie/thee, lesmaterialen en toegang tot de digitale leeromgeving.

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen via info@sosecure.nl, dan helpen wij u graag.

Inschrijven

SRM Opleiding SoSecure

Wilt u informatie over de opleiding?

Belt u gerust voor een persoonlijk gesprek.

Aanmelding opleiding SRIM

Onze experts Security Risk Intelligence & Management (SRIM)

Willem Leeuwenkamp MSc is Senior Intelligence Consultant bij SoSecure en heeft jarenlange praktijkervaring op het gebied van proactief beveiligen. De expertise van Willem betreft het verzamelen, verwerken, en analyseren van informatie, OSINT, Security Intelligence, Predictive Profiling en Red Teaming. Hij geeft onder andere les over analysetechnieken en adviseert over informatiegestuurd werken en over de methodieken om dreigingsinformatie te verzamelen, verwerken, en verspreiden.

Dr. G.G.(Giliam) de Valk universitair docent te Leiden heeft, na het voltooien van zijn proefschrift over inlichtingenanalyses in 2005, een lange ervaring van het doceren van inlichtingen en analysetechnieken.

Op academisch niveau is hij de initiator geweest van alle drie de bachelor inlichtingenminoren die Nederland heeft gekend. Dit zijn respectievelijk de minor inlichtingenstudies aan de UvA (Ad de Jonge Centrum) 2007-2017, die werd opgevolgd door de minor inlichtingenstudies van het ISGA, Haagse Campus, universiteit Leiden (2017 tot heden).

Tot slot is er de minor inlichtingenstudies aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), Breda, waar hij van 2010-2012 doceerde.

Naast zijn colleges over inlichtingenanalyses doceerde hij over counter-insurgency, counter-terrorism (universiteit van Utrecht en NLDA). Tevens doceerde hij over humanitaire interventies, militair strategische denkers en Von Clausewitz (universiteit Utrecht). Deze brede oriëntatie maakt dat hij gespecialiseerd is in alle relevante kennisgebieden die het inlichtingen- en veiligheidsdomein raken.

De Valk heeft – naast het doceren aan universiteiten – een grote staat van dienst wat betreft het geven van trainingen van mensen uit de praktijk en overheid. Hij is in staat les te geven aan zowel het bedrijfsleven, politie en overheid, als aan zeer hoog opgeleide VN-analisten. Hij kent zowel het inlichtingen- en veiligheidsdomein, als alle relevante aanverwante terreinen waardoor hij verbanden kan leggen tijdens het lesgeven. Hij heeft zowel ‘boekenkennis’, als dat hij praktijk kent van de (inter-)nationale gemeenschap.

Tevens zijn de drie bovengenoemde docenten als deskundigen verbonden aan het Kenniscentrum Security Intelligence

Scroll naar boven