Van : SoSecure International BV & SoSecure Academy BV Onderwerp: Algemene voorwaarden

Artikel 1.Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden SoSecure International B.V. en SoSecure Academy B.V,
2. “SoSecure, Artsecure en Kenniscentrum Secure Intelligence” SoSecure International B.V.: gevestigd te Aerdenhout aan de Aerdenhoutsduinweg 1 (2111AN), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61426695, of SoSecure Academy B.V., gevestigd te Aerdenhout aan de Aerdenhoutsduinweg 1 (2111AN), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63867370,
verder te noemen SOSECURE.
3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/ of product van SOSECURE wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.
4. “cursist”: degene die aan een cursus, training, opleiding, masterclass, workshop, leergang, maatwerkopdracht of kennisbijeenkomst van SOSECURE deelneemt.
5. “digitaal product”: een onderling samenhangende hoeveelheid informatie in digitale vorm
6. “documentatieabonnement”: periodiek gebundeld verspreiden van informatie op basis van een jaarlijks afgesloten abonnement.
7. “incompanycursussen”: alle opleidingsproducten die SOSECURE exclusief organiseert voor 1 of meer opdrachtgevers
Artikel 2. Algemeen
1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SOSECURE en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SOSECURE, voor de uitvoering waarvan door SOSECURE derden dienen te worden betrokken.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Aanvullende
en/of afwijkende voorwaarden van afnemer binden SOSECURE niet, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat moment meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing. SOSECURE en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijkebepaling(en) in acht wordt genomen.
4. Indien SOSECURE niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SOSECURE in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
5. Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die SOSECURE verneemt of observeert is voor zijn management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.
Artikel 3. Prijs en betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen de betalingstermijn, zoals is vermeld in de factuur of conform de gemaakte betalingsafspraken.
Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.2. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is met een minimum van 15% over het openstaande bedrag. Indien SOSECURE echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 4. Aansprakelijkheid
1. SOSECURE betracht ten aanzien van al haar opleidingsproducten altijd de uiterste zorg. In het geval toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken, is SOSECURE slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade welke gemaximaliseerd is tot de hoogte van de aan SOSECURE betaalde kosten van de individuele deelnemer. SOSECURE is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbareAlgemene Voorwaarden SoSecure international BV/ SoSecure Academy BV 2018
tekortkoming aan de zijde van SOSECURE in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant.
SOSECURE deelt haar kennis met de deelnemers maar kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van deze kennis door de deelnemer en/ of de inzet van deze kennis om incidenten te voorkomen. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade, incidenten en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.2. Voor zover SOSECURE, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen SOSECURE verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van SOSECURE in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van SOSECURE beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.3. Alle rechtsvorderingen jegens SOSECURE, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.
4. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de opleiding voor de deelnemers. Dat geldt onverkort indien leverancier een deelnemer toelaat tot een opleiding waarvoor toelatingsnormen gelden. Onder deelnemers worden in deze algemene voorwaarden verstaan personen die voor een opleiding zijn aangemeld. Het ontbreken van de vereiste voorkennis bij deelnemers zal in geen geval afbreuk doen aan de verplichtingen van klant op grond van de overeenkomst.
5. SOSECURE draagt geen verantwoordelijkheid voor de door haar ingeschakelde derde voor het verzorgen van de consumpties, lunch en accommodatie.
Artikel 5. Uitvoering
1. SOSECURE zal zich naar beste kunnen inspannen de opleiding met zorg uit te voeren in voorkomend geval overeenkomstig de met klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten op het gebied van opleidingen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Klant aanvaardt dat leverancier de inhoud en diepgang van deopleiding bepaalt.Algemene Voorwaarden SoSecure international BV/ SoSecure Academy BV 2018
2. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is SOSECURE gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de klant op te volgen. SOSECURE is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van SOSECURE. Indien er meer deelnemers aanwezig zijn dan vooraf is overeengekomen zal dit aan de klant worden doorbelast conform de geldende tarieven.
3a. Onverlet de overige verantwoordelijkheid van de klant voor het gedrag van de deelnemers zal de klant de deelnemers informeren over en toezien op de naleving door deelnemers van de verplichtingen uit de overeenkomst en de door SOSECURE voorgeschreven (gedrags)regels voor deelname aan de opleiding en examens. Deelnemers dienen zich strikt te houden aan opgegeven inleverdata van opdrachten, opleidingsdata en -tijden.
3b. Als een deelnemer of klant tijdens de opleiding niet verschijnt en dus lesstof mist, kan hij geen examen doen, en heeft hij ook geen recht op terugbetaling van het lesgeld.
3c. Als SOSECURE en/ of de door haar ingeschakelde derde van mening is dat de deelnemer niet gereed is voor een examen zal de deelnemer niet voor een examen worden aangemeld en zal de deelnemer niet aan het examen mogen deelnemen. SoSecure is hierin autonoom en hebben het recht om dit te doen zonder verantwoording af te leggen aan derden.
3d. Het niet (mogen) deelnemen aan een examen c.q. het niet behalen van een positief resultaat voor een examen geeft geen recht voor restitutie. Met betrekking tot het overige verwijst SOSECURE nadrukkelijk naar de overige bepaling en met name de aansprakelijkheid in artikel 4.
4. Indien SOSECURE bij de uitvoering van de opleiding gebruik maakt van eigen apparatuur of programmatuur, staat SOSECURE er niet voor in dat deze apparatuur of programmatuur foutloos is of zonder onderbrekingen functioneert. Indien SOSECURE de opleiding uitvoert op locatie van klant, zal klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zorg dragen voor de beschikbaarheid van deugdelijk werkende apparatuur en programmatuur. 5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, maakt het afnemen van een examen of een toets niet deel uit van de overeenkomst. De examens of toetsen vallen onder de voorwaarden en regelgeving van het examenbureau.
6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is voor de ten behoeve van de opleiding ter beschikking gestelde of vervaardigde documentatie ofAlgemene Voorwaarden SoSecure international BV/ SoSecure Academy BV 2018
andere opleidingsmaterialen of middelen een separate vergoeding verschuldigd. Het voorgaande geldt eveneens voor eventuele diploma’s of duplicaten van de lesmiddelen.
Artikel 6. Digitale omgeving
1. De door SOSECURE aan de Klant verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met SOSECURE.
2. De genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een opleiding, dienstverlening of training. De Klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De Klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de genoemde gegevens.
Artikel 7. SOSECURE Applicatie Predictive Profiling (APP)
1. Door de SOSECURE app te downloaden of te gebruiken, zijn deze voorwaarden automatisch van toepassing. De app is voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om de app, een deel van de app, of de handelsmerken op enige manier te kopiëren of te wijzigen. Het is niet toegestaan om te proberen de broncode van de app over te nemen, te vertalen naar een andere taal, of om een afgeleide versie ervan te maken. De app zelf, en alle handelsmerken, auteursrecht, databankrechten en andere daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van SOSECURE. SOSECURE heeft het recht om wijzigingen in de app te maken of op enig moment en om welke reden dan ook een vergoeding voor deze diensten te vragen.2. De app bewaart en verwerkt de persoonlijke gegevens die worden verstrekt voor het leveren en afstemmen van de diensten. De input van de gebruiker wordt eigendom van SOSECURE. SOSECURE kan verder de bezoekgegevens alsmede andere persoonlijke gegevens van haar gebruikers (in geanonimiseerde vorm) gebruiken voor (i) statistische analyses en rapportages van het bezoek-, klik- en gebruiksgedrag op haar website en app en (ii) analyseren en verbeteren van gebruik van de app.
Een gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het gebruik van de app veilig te houden.
3. De app is een middel ter aanvulling van de door SOSECURE geleverde diensten en geenszins ter vervanging van de overige diensten/ lesstof/ cursussen.Algemene Voorwaarden SoSecure international BV/ SoSecure Academy BV 2018
4. SOSECURE kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat de app niet volledige functioneel is als er geen toegang is tot wifi en/ of er geen datavolume beschikbaar is.
5. SOSECURE kan het gebruik van de app op elk gewenst moment, zonder voorafgaande waarschuwing of melding staken/ opschorten of beëindigen.
Artikel 8. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging
1. Een aanmelding voor een opleiding dient telkens schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging door SOSECURE.
2. Annulering voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag door de Klant van de overeengekomen opleiding of training geschiedt schriftelijk of per mail en is pas geaccepteerd na bevestiging van SOSECURE:
3. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van €150,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 50% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Bij beëindiging van de overeenkomst na aanvang van de opleiding, worden de kosten die naar redelijkheid zijn gemaakt voor de duur van de inschrijving in rekening gebracht.
4. In overleg kan besloten worden om de opleiding of training op een later moment te laten plaatsvinden. Aanpassing van de cursusdatum schort de betalingsverplichting niet op. Bij verplaatsing van de cursusdatum meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 150,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
Bij verplaatsing van de cursusdatum tussen 30 dagen en een week voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 150,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de cursusdatum binnen een week voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 175,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
5. Indien blijkt dat cursist niet in staat is de cursus bij te wonen kan hij of zij een vervanger aan de cursus laten deelnemen, mits deze past in de doelgroep van de cursus, training, opleiding of leergang. De mogelijkheid van vervanging kan door SOSECURE worden uitgesloten.
6. De Klant is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de opleiding of training bij de Klant in rekening gebrachte kosten blijven Algemene Voorwaarden SoSecure international BV/ SoSecure Academy BV 2018
verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de Klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door SOSECURE.
7. Nadat de klant zich heeft ingeschreven voor de cursus geldt een bedenkingsrecht van 14 dagen.  
Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan SOSECURE of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz. e.e.a. op straffe van de boete zoals weergegeven onder 3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van SOSECURE ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SOSECURE niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.3. Het is afnemer of cursist niet toegestaan om op basis van de door SOSECURE verzorgde cursus, ontwikkelde leerplannen en/of het hierbij gebruikte lesmateriaal zélf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOSECURE.4. De Klant is aan SOSECURE per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 10.000 ,- per persoon en/ of training. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
Daarnaast heeft SOSECURE het recht de in artikel 6 lid 2 bedoelde identificatiegegevens onmiddellijk te blokkeren, zonder dat SOSECURE aansprakelijk is voor daardoor geleden schade aan de zijde van de Klant.
Artikel 10. Verwerking (persoons) gegevens
De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan SOSECURE verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e- mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van SOSECURE en automatisch worden opgenomen in het beveiligingsregister. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E- learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van SOSECURE. De Klant en SOSECURE zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.Algemene Voorwaarden SoSecure international BV/ SoSecure Academy BV 2018
Ingevulde evaluatieformulieren, foto’s en video kunnen ook gebruikt worden voor de website en andere marketing doeleinden.
Artikel 11. Overige rechten SOSECURE
1. In geval van een (ter beoordeling van SOSECURE) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen opleiding of training, behoudt SOSECURE zich het recht voor de betreffende opleiding of training te laten vervallen cq niet door te laten gaan.2. Om reden van veranderingen in exameneisen (al dan niet van overheidswege) of kwalitatieve verbetering, behoudt SOSECURE zich het recht voor om programma’s van opleidingen of trainingen gedurende de overeenkomst te wijzigen.
3. SOSECURE behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een opleiding of training wijzigt. De klant heeft nimmer recht op restitutie.
4. SOSECURE behoudt zich het recht voor om door de Klant tijdens een opleiding of traning geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door SOSECURE aangeboden opleidingen of trainingen.
Artikel 12. Klachtenprocedure
1 Klachten kunnen ten eerste worden geuit bij de contactpersoon of docent. In een persoonlijk gesprek kunnen problemen meestal snel en adequaat worden opgelost.
2 Schriftelijke klachten wordt binnen 14 dagen beantwoord door de verantwoordelijke persoon van SOSECURE. Mocht er langere tijd nodig zijn dan lichten wij u binnen genoemde termijn in over de voortgangsprocedures;3 Uw klacht wordt geregistreerd in ons systeem en zal gedurende één jaar worden opgeslagen;
4 Uw klacht zal altijd met vertrouwelijkheid worden behandeld.
5 Klachten kunnen per email kenbaar worden gemaakt; info@sosecure.nl6 Indien er geen overeenstemming wordt bereikt kan de klacht binnen 3 weken na de afwijzing van de klacht door SOSECURE worden voorgelegd aan
IBEX BV ( Instituut voor Beroepsexamens)Postbus 510
3430 AM NIEUWEGEIN
Artikel 13. Toepasselijk recht
Algemene Voorwaarden SoSecure international BV/ SoSecure Academy BV 2018
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SOSECURE partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaatsheeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 2. De rechtbank te Noord-Holland locatie Haarlem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft of gebruik is gemaakt van de mogelijkheden zoals weergegeven in artikel 12. Niettemin heeft SOSECURE het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Privacy- & cookiebeleid
designline-sosecure.svg

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle website bezoeken, transacties en overeenkomsten met,

SoSecure
Rijnzathe 8
3454 PV Utrecht
Versie: 28-04-2021 versienummer 1

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een inlog), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat SoSecure in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. SoSecure gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot SoSecure, haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

SoSecure gaat zorgvuldig om met de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van SoSecure of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

 • sosecure.nl
 • google.com
 • doubleclick.net

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

 • google.com
 • doubleclick.net

Advertentie cookies

Verder maken wij gebruik van advertentiecookies, zodat we het online advertentieaanbod voor u kunnen verbeteren en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Wij gebruiken de volgende advertentie cookies:

 • n.v.t.

Social media cookies

Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies:

 • n.v.t.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U kunt SoSecure verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via een e-mail info@sosecure.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 023-7114520

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar boven