« Terug naar overzicht

NIEUW Stelsel beveiliging van personen, objecten en diensten

SoSecure opleiding dreigingsinschatting Dilan Yesilgöz .jpegjul 2023

Circulaire Bewaken en Beveiligen van personen, objecten en diensten 2023 is een feit

Hoewel het in politiek opzicht nu een turbulente tijd is, is de nieuwe circulaire met betrekking tot de bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten (Circulaire Bewaken en Beveiligen 2023) een feit. Deze nieuwe circulaire vervangt de oude uit 2019 die op 30 juni jl. verliep. De nieuwe circulaire geeft een beschrijving van de algemene uitgangspunten, de (wettelijke) grondslagen, de wijze van inrichting en werkwijze van het Stelsel Bewaken en Beveiligen. Dit geheel biedt houvast aan betrokken professionals en personen die met het stelsel in aanraking komen.

Aanpassingen in het Stelsel Beveiliging van Personen

Het Stelsel Bewaken en Beveiligen wordt momenteel hervormd naar het Stelsel Beveiliging van Personen. Hiermee wordt bewaken en beveiligen, naast opsporing en vervolging, nog meer een volwaardige taak en verbonden via informatiestromen aan de twee overige taken.  In dat kader wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een methodiek om te komen tot geïntegreerde dreigingsbeelden.

Deze methodiek vormt weer een belangrijk inhoudelijk startpunt voor de verdere inrichting van de dreigingsanalysefunctie. Er zal ook meer gebruik gemaakt worden van publiek-private samenwerking. Daarnaast is verduidelijkt dat informatie vanuit de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in voorkomende gevallen (rechtstreeks) met het decentrale domein kan worden gedeeld. 

SoSecure Dreigingsinschatting circulaire

De veranderingen in de nieuwe circulaire Bewaken en Beveiligen zijn het gevolg van een vernieuwd dreigingsbeeld en ontwikkelingen in de samenleving. Enkele belangrijke aanpassingen zijn: 

1. De relatie tussen de overheid en de persoon die beveiligd moet worden, wordt explicieter in de circulaire beschreven. Er wordt benadrukt dat de te beveiligen persoon centraal staat en dat er voldoende aandacht moet zijn voor communicatie en transparantie. Medewerking van de persoon zelf is essentieel voor effectieve beveiligingsmaatregelen. Het naleven van de maatregelen is cruciaal voor de veiligheid van zowel de te beveiligen persoon als degenen die de maatregelen uitvoeren. Er wordt dan ook meer aandacht besteed aan psychosociale zorg voor de te beveiligde personen vanwege de druk die dreiging en beveiligingsmaatregelen op hen leggen.

 2. De verbeteringen in de structuur en uitvoering van het beveiligingssysteem, voortkomend uit het versterkingstraject na de uitkomsten die door de commissie Bos, waren vastgelegd. Dit omvat de nieuwe landelijke governance met verschillende instanties zoals de Vierhoek Bewaken en Beveiligen, het Uitvoeringsorgaan Bewaken en Beveiligen, en het Kenniscentrum Bewaken en Beveiligen. Ook wordt uitgelegd dat er meer aandacht moet komen voor publiek-private samenwerking. Private partijen kunnen op hun specifieke expertise ingezet worden op bepaalde taken binnen een beveiligingsconcept, gebaseerd op het benodigde weerstandsniveau. Daarnaast is het van belang dat er een lerend systeem komt, waarbij er een focus moet zijn op voortdurende verbetering.

 3. Het assortiment van informatieproducten wordt geactualiseerd en uitgebreid. Hierbij wordt expliciet vermeld dat relevante informatie van de te beveiligen persoon en zijn naasten, indien beschikbaar, wordt meegewogen. Op basis van de aanbevelingen van de commissie Bos is duidelijker gemaakt dat informatie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten in bepaalde gevallen rechtstreeks met het decentrale domein kan worden gedeeld. Er wordt benadrukt dat bij het verwerven en delen van informatie het belang van bewaken en beveiligen gelijkwaardig is aan dat van opsporing.

Analyse technieken voor dreigingsbeeld

SoSecure heeft in samenwerking met haar docenten een methodiek dreigingsinschatting ontwikkeld en heeft proactief geanticipeerd op de toekomstige veranderingen van het stelsel bewaken en beveiligen. In het nieuwe stelsel van beveiliging van personen staan de geëvalueerde aanbevelingen. Deze nieuwe onderwerpen hebben een prominente plek in onze opleiding methodiek dreigingsinschattingen.

Vanuit de ontwikkelingen op het gebied van de proactieve benadering zijn diverse analysetechnieken toegevoegd om tot de juiste inzichten te komen. Met de uitkomsten van de analyses is er een gefundeerd doorzicht bepaald, dat aansluit op de dreigingsanalysefunctie zoals omschreven in de circulaire.

Post-HBO opleiding Methodiek Dreigingsinschattingen

De afgelopen jaren heeft er in de veiligheidsbranche een verschuiving richting proactief bewaken en beveiligen plaatsgevonden. Het gaat daarin niet meer uitsluitend over incidenten beheersen maar juist over anticiperen op toekomstige dreigingen op basis van geanalyseerde informatie om incidenten te kunnen voorkomen. De post-HBO opleiding Methodiek Dreigingsinschattingen past naadloos in deze trend richting proactief bewaken en beveiligen. In deze opleiding staat de methodiek om te komen tot geïntegreerde dreigingsbeelden centraal en wordt deze praktisch toepasbaar gemaakt voor zowel de publieke als de private sector.

De opleiding gaat in op actuele dreigingen in de samenleving, modus operandi van kwaadwillenden en bijbehorende waarschuwingsindicatoren. In de opleiding staat een robuuste en gestructureerde methodiek om een dreigingsinschatting te maken centraal. Cursisten leren conform het Stelsel Bewaken en Beveiligen een dreigingsinschatting opstellen en hun advies zowel schriftelijk als mondeling te presenteren aan opdrachtgevers.

SoSecure Bewaken en Beveiligen

Inschrijven opleiding dreigingsinschatting

De eerstvolgende opleiding gaat van start op woensdag 16 november 2023 en gezien de interesse zal de opleiding snel vol zijn. De volgende opleiding wordt dan in het eerste kwartaal van 2024 gegeven worden, zorg dat u zich snel opgeeft en een plek in de opleiding zeker stelt.

De opleiding wordt op aanvraag ook in-company, en/of in de Engelse taal aangeboden.

GRATIS Kennisdocument methodiek dreigingsinschattingen

U kunt HIER het gratis kennisdocument methodiek dreigingsinschattingen aanvragen, het geeft u direct een goed inzicht in de methodiek om te komen tot een dreigingsinschatting.

Wilt u meer weten over deze opleiding of over onze consultancydiensten op het vlak van Bewaken en Beveiligen? Neem dan contact op met Danny Pronk of Willem Leeuwenkamp via info@sosecure.nl. Of schrijf u in via het inschrijfformulier op de website. 

Meer blogs over dreigingsinschatting:

Opleiding dreigingsinschatting diplomauitreiking

Diploma's dreiginginschatting

Geen dreigingsinschatting meer zonder onderbuikgevoel

Politie miste dreigingsinschatting voor moorden bende Taghi

Sportschool terroristen of gewoon een hechte groep vrienden

Tweede Kamer Circulaire

Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

 

« Terug naar overzicht

Scroll naar boven